Všetko pre Váš bazén - čerpadá, filtre, chémia
vitajte, môžete sa
alebo Vytvoriť účet

Email: 
Heslo: 

nákupný košík
0ks - €0.00

Vitajte vo veľkoobchode s bazénovým príslušenstvom

Obchodné podmienky internetového obchodu

Obchodné podmienky pre EKVIP e-shop spoločnosti EKVIP, s.r.o.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealerom) a firmou EKVIP s.r.o (distribútorom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle distribútora na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový dealer je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme EKVIP s.r. môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, ktoré majú vo výpise z obchodného registra alebo v živnostenskom liste oprávnenie na predaj a servis bazénov alebo sáun alebo "kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja". Registrácia nového dealera je možná nasledujúcimi postupmi:

  • Elektronicky, prostredníctvom e-obchodu na adrese www.ekvip.sk
  • Osobne v budove sídla firmy EKVIP s.r.o.

Pri registrácií je nutné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú sú posielané informácie o novinkách, akciách a iné. Zmena alebo zrušenie zasielania týchto správ je možná, po prihlasení sa na svoje konto na www.ekvip.sk v záložke "Môj účet".

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

EKVIP s.r.o., Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava

Pracovná doba: Po-Pia 7:00 - 17:00 hod.

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Dealer si môže u distribútora objednať tovar osobne, telefonicky, faxom alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov dealerskej firmy (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.ekvip.sk alebo v e-obchode. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, distribútor neručí.

  • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že dealer požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
  • ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Objednávka staršia ako 10 dni bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.
  • REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je automaticky rezervovaný 1 deň. Predĺženie rezervácie je možné dohodnúť s obchodníkom, ktorý vybavuje konkrétnu objednávku.

V. DOKLADY

1. PROFORMA FAKTÚRA: Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a obratom sa faxom alebo e-mailom zasiela zákazníkovi. Nesplnené položky z objednávky sú registrované v došlom poradí. Pokiaľ ich distribútor nie je schopný splniť do 5 pracovných dní, ďalší postup so zákazníkom dohodne telefonicky alebo e-mailom. 

2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné. Pokiaľ dealer požaduje uvedenie zoznamu sériových čísel, je nutné o to požiadať pri výdaji tovaru v sklade.

3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet distribútora alebo osobne platbou v hotovosti (do 5.000.- eur) v pokladni na adrese sídla, V prípade že objednávka je zadávaná ústne v mieste sídla firmy, alebo výška objednávky nepresiahne 150€ bez DPH, EKVIP s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 3.30€. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy EKVIP s.r.o.

VII. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne v sklade EKVIP s.r.o., alebo môže byť expedovaný prepravnou službou.Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar alebo jeho balenie  nie je mechanicky poškodené. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme, preto dbajte na správny vyber prepravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach distribútora a riadia sa Obchodným zákonníkom.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu dealera.

Ing. Boris Holoda
konateľ

Upozornenie:
Pretože EKVIP s.r.o.. predáva len tovar, ktorý je určený na ďalší predaj, neposkytujeme služby a záruky ako napr.

  • záruka vrátenia peňazí
  • záruka možnosti vrátenia tovaru,

ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi


Created by Sumo.